งานวิจัย ต่อยอดสู่ SME

ในสัปดาห์ที่ผ่านมาทางรัฐบาล ได้มีการจัดสัมนาเรื่อง "SME THAILAND" มีเรื่องที่ทางนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการนำเอาผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา SME ผมเองได้เขาร่วมรับฟังสัมนาดังกล่าว คิดว่าท่านได้กล่าวถูกต้องแล้ว เพราะที่ผ่านมา งานวิจัยส่วนใหญ่จะไม่ได้ถูกนำมาใช้ในทางอุตสหกรรม หรือทางการผลิตอื่นๆ ทั้งนี้อาจมีปัญหาหลายอย่าง ซึ่งผมคงไม่กล่าวถึงในที่นี้ สิ่งที่น่าสนใจ คือ หากมีการส่งเสริมอย่างจริงจัง งานวิจัยหลายอย่างคงได้ทะยอยออกมาสู่สาธารณะชน ครับ