skytec เป็นบริษัทที่วิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารและระบบควบคุม สิ่งที่เรามองว่า เราจะพัฒนาอย่างไรให้สามารถไปได้ไว มีและมีประสิทธิภาพ จากการที่เราได้ทำงานในส่วนนี้มาร่วม 20 ปี เราพบว่า มีเทคโนโลยี หลากหลายที่รอการพัฒนา เพื่อเรามองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่บริโภคเทคโนโลยี การพัฒนาของเรามักไม่ได้รับการสนับสนุน และอาจมีบางพวกที่ได้รับการสนันสนุนแต่ก็เฉพาะกลุ่ม การพัฒนาหรืองานวิจัยไม่ได้ถูกพัฒนาเพื่อใชในเชิงอุตสาหกรรม แม้แต่ผู้ที่วิจัยเองก็มุ่งที่จะ ทำเพื่อขอทุนวิจัย แต่ก็ไม่มีการนำไปใช้ได้ ทำให้เราไม่สามารถที่จะสร้างมูลค่าทางการค้าได้ จากการที่ผู้เขียนเองเคยทำงาน ในฝ่ายกฎหมายการแผนพัฒนา และได้พบกับผู้ที่ชี้นำทิศทางประเทศมาร่วม 8 ปี พบว่า งบประมาณหรือความจริงจังในการพัฒนาวิจัยของเรายังล้าหลังอย่างมาก  ยกตัวอย่างเช่นบางหน่วยงานได้รับเงินสนับสนุนอย่างมาก แต่ผลงานที่ออกมา เอาที่เห็นเป็นรูปธรรม เช่น Hardware หรือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ สรุปผลงาน ยังเป็นเพียงการติด Hardware แบบต่อสายโยงไปโยงมา ทั้งๆ ที่มีงบประมาณที่สามารถทำ PCB  ได้อย่างสบาย ดังนั้นมุมที่ผู้ให้ทุนสนับสนุนเลยมองว่า นี้งานวิจัยของเราจะไปสู่การพัฒนาเป็นสินค้าได้อย่างไร  เรามีดอกเตอร์จำนวนมาก ที่สำเร็จ PHD จากสถาบันต่างๆ แต่ท่านเหล่านั้น อาจไม่เคยที่จะได้ผ่านประสบการณ์ทางการวิจัย แต่กลับมาเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้พิจาราณาทุนวิจัย  ผู้เขียนเองจึงมองว่า ท่านจะเข้าใจใน เรื่องหรือขบวนการวิจัยและอุปสรรคในงานวิจัยได้อย่างไร ดังนั้นหากประเทศไทยต้องการเข้าสู่ 4.0 ตามที่ กล่าวกันองคาพยศ ที่ต้องปรับเปลี่ยนอาจต้องเริ่มที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติด และและเป้าหมายของงานวิจัย ก่อนที่จะลงมือ