วันก่อนได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม การเลี้ยงกุ้งที่แถวสมุทรสาคร พบว่ามีเรื่องที่น่าสนใจ อย่างมาก เราอาจเคยเห็นบ่อกุ้ง บ่อเลี้ยงจะมีมอเตอร์ที่ใช้ปั่นให้ออกซิเจนแก่น้ำ เพื่อให้กุ้งได้รับออกซิเจน และ เจริญเติบ โต แต่สิ่งที่พบอย่างหนึ่ง มอเตอร์ที่ใช้จะเป็น มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพต่ำ ลักษณะการใช้งานจะมีการเปิดมอเตอร์เพื่อให้ออกซิเจน ตลอดเวลา ดังนั้นการใช้เงานมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพต่ำจึงเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นของผู้ เลี้ยงกุ้งอย่างหลีกเลี้ยงไม่ได้ วันนี้ผมเลยอยากแนะนำว่า เกษตรกร ที่เลียงกุ้งหรือ อุตสาหกรรมที่ใช้มอเตอร์และมีการเปิดใช้ตลอดเวลา ลองหันมาดูเรื่องมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงดู ข้อแตกต่างคือ มันจะมีการสูญเสียในมอเตอร์ต่ำ ดังนั้นเมื่อมีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง จุดคุ้มทุนก็จะไวขึ้น จากค่าไฟที่ลดลง

ลองดูเพิ่มที่นี้
http://opac.tistr.or.th/Multimedia/STJN/4901/4901-12.pdf